Stajyer | Smmm Stajyer | Smmm Staja Başlama |  

Go Back   Stajyer | Smmm Stajyer | Smmm Staja Başlama | > SM ve SMMM STAJERLERİ > SMMM Yeterlilik Sınavı ve SM A+B+C Sınavları

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-25-2011, 09:53 AM   #1 (permalink)
Senior Member
 
Üyelik tarihi: Oct 2010
Mesajlar: 169
Standart Vergi hukuku ders notları

VERGİ HUKUKU DERS NOTLARI( KISA)
VERGİUYGULAMALARI
Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun
vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili
olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler,
Oranlar
Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu
yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir.

Kendisi mükellef olmadığı halde, mükellefle ilişkisinedeniyle verginin hesaplanarak kesilmesi ve ödenmesi ve buna ilişkin biçimsel ödevlerin yerine getirilmesi açısından vergi idaresine karşı muhatap olan kişiye Vergi sorumlusu denir.

Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan usulü, Götürü usulü, İdarece takdir usulü, Karineler usulü

Mesleki bir teşekküle kaydolunması tüccar
bakımından işe başlamanın unsurlarındandır.
Kollektif bir şirketin yıllık faaliyet bildiriminde yer alanlar: En yüksek nakit girişi, Gelir tablosu
bilgileri, En yüksek nakit çıkışı, Bilanço bilgileri Borsa ajanlarının, Borsa acentelerinin ,Gümrük komisyoncularının, Noterlerin kazancı serbest meslek kazancıdır.

Tüccarlar, faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsa dahi, yıllık beyanname vermek zorundadır.

15.07.1997 tarihinde tasfiyeye giren ve 25.03.2000 tarihinde tasfiyesi sonuçlanan bir şirketin kurumlar vergisi açısından 4 tasfiye dönemi olacaktır.

Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının hesaplanmasında emek alımları, et ürünleri alımları,konserve alımları, giyecek alımları dikkate alınır.
 Hisselerin vergisiz olarak devri bakımından Anonim şirket ortakları diğerlerine göre daha avantajlıdır.
Bir işletmenin çeşitli şubeleri aynı numaralı fatura kullanmak isterlerse, Faturalara bölümlerin ayrı ayrı isimlerin yazılması veya özel işaretler konulması zorunludur.

 İktisadi varlıklar, normal kullanma sürelerinden çok önce yıpranma ve yok olma gibi tehlikelerle karşı karşıya bulunuyorsa Fevkalade amortisman usulü uygulanır.

Naim Uygun Anonim Şirketinin 31.12.1999 tarihinde 20 milyar TL'lik alacağının icra aşamasında olduğu
ve henüz tahsil edilemediği görülmüştür. Buna göre şirketin yapması gereken işlem : Şüpheli alacak karşılığı ayrılmalıdır.
Avukatın milletvekilinden vekalet ücreti tahsil etmesi katma değer vergisine tabidir.
Almanya'da ikamet eden mükellef A'nın babası, 01.02.1999 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.Buna göre A'nın en geç hangi tarihe kadar veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermesi gerekir.
Yapı kooperatiflerinin sahip oldukları hizmet
binalarının bina vergisinden muaf tutulmasının
koşulu Kiraya verilmemesidir.
Eğlence vergisinin mükellefi Eğlence yerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.

80 milyon TL'ye sattığı bir müzik seti için fatura düzenlemediği tespit edilen bir tacire kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası KESİLİR.
 21.01.1999 tarihinden itibaren Vergi ziyaı cezası uzlaşmaya konusu olamaz.
 Vergi hatalarını ortaya çıkarma yolları: İlgili
memurun hatayı bulması, Üst memurların yaptıkları incelemeler, Teftiş, Vergi incelemesi
Genel bütçeye dahil vergi hatalarının düzeltilmesinde şikayet yoluyla başvuru Maliye Bakanlığına yapılır. Doğal afetler nedeniyle vergi borcunu terkin etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.
Bakanlar Kurulunun vergi konusunda kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisinin
olmamasının nedeni: Vergi ödevine ilişkin Anayasa hükmü, Anayasanın siyasi haklar ve ödevler bölümünde yer almıştır. Siyasi haklar ve ödevler konusunda KHK çıkartılamayacağından vergi konusunda da KHK çıkartılamaz. Danıştay, Bakanlar Kurulu kararlarını yürürlükten kaldırabilme yetkisine sahiptir. Mükelleflerin ödevleri: Bildirim, Defter tutma, Belgeleri saklama, Beyanname verme
Vergi tarhı şekilleri: İkmalen, Beyannameye
dayanan, Re'sen, Verginin idarece tarhı
Ocak-Mart ayları için belirlenen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergi en geç 15 Mayısta ödenir. Şahıs şirketlerinin yapmak zorunda olduğu günlük işlemlerden biri Belge verilip alınmasıdır.
Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme
yöntemleri: Klasik sistem, Ayrı oranlar sistemi,
Bütünleştirilmiş sistem, Vergi alacağı sistemi
X Tüketim Kooperatifinin 1999 yılıkazancı100
milyar TL'dir. Kooperatifin 1999 yılı satışları toplamı 500 milyar TL, ortaklara yapılan toplam satış 300 milyar TL , ortaklara gıda ve giyecek satışı ise 50 milyar TL olduğuna göre bu kooperatifin yararlanacağı risturn istisnası10 milyar TL'dir.
Şahıs şirketlerinin, kuruluş anındaki ortaklık
sözleşmesini onaylama yetkisi Notere aittir.
Kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre artık tahsiline imkan kalmayan alacaklara Değersiz alacaklar denir.
İmtiyazlı şirketler yeniden değerlemeden
yararlanamaz.
Bir anonim şirket, bilançosunda kayıtlıbir
gayrimenkulünü yıllığı20 milyar TL’den kiraya
vermişse 1999 yılında 1999,2000,2001 yıllarına ilişkin 60 milyar TL kira bedelini peşin olarak tahsil etmiştir.Buna göre söz konusu şirketin, 1999 yılı kar zarar hesabında gelir olarak göstereceği miktar 20 milyar TL'dir.
İşçinin evini satışı Katma değer vergisinin konusuna girmez.
Emlak vergisine ilişkin tahsil işlemleri Belediyeler tarafından yapılır.
Eğlence vergisinin mükellefi Eğlence yerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.
Uzlaşma istemi, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren başlayarak en çok 30 gün içinde yapılmalıdır.
Vergilendirme hataları:Mükellefiyette hata, Konuda hata, Mükellefin şahsında hata, Muafiyet döneminde hata
Aynı yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlayan organ Bölge İdare Mahkemesi'dir.
Doğal afetler nedeniyle vergi borcunu terkin etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.
Devlete bir yük getiren uluslararası vergi
anlaşmalarının yürürlüğe konması Kanun ile
kabulüne bağlıdır.
Vergi Usul Kanununda "Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olmasının mükellefiyet ve sorumluluğu kaldıramayacağının " hükme
bağlanmasının nedeni Vergi adaletinin
gerçekleştirilmesidir.  Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan defterlerin ve belgelerin ilgili bulundukları yılı takip eden takvim
yılından başlayarak 5 yıl süre ile saklanması
zorunludur.
Serbest meslek kazancının özellikleri: Ticari
mahiyetinin olmaması, İlmi bilgiye dayanması,
Devamlı olarak yapılması, Bir işverene bağlı
olunmaması
Kurumlar vergisi kanununa göre sermaye
şirketlerinin indirebileceği giderlerden biri Hisse
senetleri ve tahvil ihraç giderleridir.
Tüketim kooperatiflerinde risturn istisnasının
hesaplanmasında Dayanıklı tüketim malı alımları dikkate alınmaz.
Fatura , malın teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenmelidir.
Kazai bir hükme veya kanaat getirici bir belgeye göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar hakkında mükelleflerce yapılacak işlem: Değersiz alacak kabul edilerek, kayıtlı değerleriyle zarara geçirilerek yok edilir.
Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde Toptan eşya fiyatları endeksindeki ortalama artış ölçüt olarak alınır.
Veraset ve intikal vergisinin matrahından
indirilebilecek borç veya masraflar: Murisin belgeye dayalı borçları, Cenazenin teçhiz ve defni için yapılan masraflar, Murisin vergi borçları, Yabancı ülkelerde ödenen veraset ve intikal vergisi Hak sahibine, başkasına ait bir şeyin üzerindenfaydalanma ve kullanma hakkı sağlayan ayni haklara intifa hakkı denir.
Belediyelerin vergi gelirleri: İlan ve reklam, Eğlence, Yangın sigortası, Haberleşme vergisi Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtği halde alınmamış olması, ikinci derecede usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerden biridir. İkmalen tarha göre yapılan tarhiyatta uzlaşma talep edilebilir.
Vergi ziyaı suçunun unsurları gerçekleşmeden ceza
kesilmesi bir vergi hatası değildir.
Vergi yargı kararlarının uygulanma süresi 30 günü geçemez.
Vergi Hukuku'nun yürütme organından doğan kaynakları arasında yer alanlar: Tüzükler, Yönetmelikler, Özelgeler, Genelgeler
Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir.
Matrahın saptanmasına ilişkin usuller: Beyan,
Götürü, İdarece takdir, Karineler usulü
Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.
Şahıs şirketlerinin tasfiyesinde, sınırsız sorumluluk Zamanaşımı süresi sonuna kadar devam eder.
Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme
yöntemleri: Klasik, Ayrı oranlar, Bütünleştirilmiş,
Vergi alacağı sistemi
Bir takım özellikleri nedeniyle bazı işletmelerin takvim yılından farklı, özel hesap dönemleri uygulayabilmeleri için Maliye Bakanlığının iznini almaları gerekir.
Emlak Vergisi Kanunu'na göre, idarenin verdiği ek süreye rağmen beyanname verilmemesi durumunda
Vergi idarece tarh olunur.
 Gayrimenkullerin ivazsız olarak intikalinde vergiyi doğuran olay Tapuya tescil ettirildiği tarihte ortayaçıkar.
Belediyelerin tahsil ettiği harçlar: Bina inşaat harcı, Kaynak suları harcı, İşgal harcı, Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
Danıştay, bir yüksek idare mahkemesi olmasının
caner isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.